Verificare Verba Docent
PDF Imprimare Email

Nr. 84 / 14.08.2019

Invitatie depunere oferta

REF: Achizitie Servicii pentru verificarea planurilor si documentatiilor pentru constructii pentru Centrul de Formare a Adultilor Verba Docent Arad

Denumire proiect: Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Achizitie Servicii pentru verificarea planurilor si documentatiilor pentru constructii pentru Centrul de Formare a Adultilor Verba Docent Arad

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil, conform caietului de sarcini, Arad

Tip şi durată contract: Contract de servicii, pentru verificarea planurilor si documentatiilor pentru constructii a CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților ”Verba Docent” Arad””, conform specificatiilor din caietul de sarcini

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Depunerea ofertelor: in original, inclusiv formularele 1,2 si 3, la sediul beneficiarului, pana la data de 23 august 2019, ora 10

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Resp achizitii, Preşedinte

Cocirca Andra Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI

pentru Achizitie Servicii pentru verificarea planurilor si documentatiilor pentru constructii pentru Centrul de Formare a Adultilor Verba Docent Arad

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil”, Cod eMS: ROHU-380 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, achizitie cu 3 oferte conform manualului de implementare, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de servicii, conform caietului de sarcini.

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului de prestări servicii aferent verificarii planurilor si documentatiilor pentru constructii, pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRU DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților Verba Docent Arad””. Proiectul propus va fi amplasat în mun. Arad, intravilan trup izolat, adiacent DJ709C, km6+113.

Obiectul contractului de servicii constă în Verificarea tehnica a documentatiilor tehnico-economice -faza Proiect Tehnic-elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitie din cadrul proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil”, Cod eMS: ROHU-380

Serviciile se vor presta pe durata a 15 zile lucratoare de la momentul punerii la dispoztiei a exemplalelor listate de proiet tehnic ce urmeaza a fi verficat pentru fiecare specializare in parte.

In situatia in care contractul de finantare se modifica prin acte aditionale, care pot influenta derularea serviciilor in cauza, va fi aplicabila perioada de timp stipulata in acestea.

Beneficiarul are obligatia de a asigura verificarea proiectului prin specialisti verificatori de proiecte atestati. In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare " (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueaza de catre specialisti verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica si stampila proiectele intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiza tehnica; (2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii care sa corespunda calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare :

A. - rezistenta si stabilitate;

B. - siguranta in exploatare;

C. - siguranta la foc;

D. - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

E. - izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;

F. - protectia impotriva zgomotului;

G. - verificare instalatii termice, electrice si sanitare;

H. - verificare Ministerul Culturii si Cultelor in conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001;

Obiectul prezentului caiet de sarcini reprezinta verificarea documentatiilor tehnice (tehnico- economice) elaborate in vederea realizarii lucrarilor de investitii din cadrul Proiectului ”Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil”, Cod eMS: ROHU-380 in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de verificare a documentatiilor propusa:

Prestatorului (verificatorilor de proiecte) li se vor pune la dispozitie, prin grija beneficiarului, documentatiile tehnice (un exemplar original) asa cum au fost ele elaborate de catre proiectant incluzand, dar nelimitandu-se la: proiecte tehnice - PT, documentatii tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire - DTAC, caiete de sarcini - CS, detalii de executie - DDE, breviare de calcul, etc. vizand obiectele de investitii incluse in Proiect.

In termen de maxim 10 zile de la primirea documentatiei prestatorul va inainta beneficiarului un raport de analiza, daca este cazul, care va cuprinde observatiile, recomandariile, completarile si alte elemente considerate necesare pentru ca acesta sa poata atestata, daca este cazul, prin semnarea si stampilarea documentatie, faptul ca aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

Referatul de verificare se va transmite, prin grija beneficiatului, proiectantului care va completa si integra eventualele observatii. Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificarile necesare referitoare la raportul de verificare.

In termen de maxim 3 zile de la transmiterea documentatiei revizuite (in 2-3 exemplare), conform celor consemnate in raportul de analiza, prestatorul va emite referatul de verificare si documentatia semnata si stampilata, confirmand astfel ca aceasta este corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile la data efectuarii verificarii.

In cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza minim:

daca documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului;

daca piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele de sarcini);

daca documentatia indeplineste criteriile de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;

daca documentatia respecta prevederile reglementarilor tehnice aplicabile proiectului, valabile la data verificarii;

conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor „Verificatorul de proiecte atestat are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:

o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile de exploatare tehnologica;

o modul de respectare a reglementarilor tehnice in vigoare, referitor la cerintele prevazute de lege, in functie de categoria de importanta a constructiei, pe toata durata de viafa a constructiilor, inclusiv in faza de postutilizare."

Raportul de analiza va contine minim:

Lista documente originale analizate - se vor mentiona titlul documentului, elaborator, data elaborarii;

Identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului;

Constatarile verificatorului de proiecte - documentatia scrisa si desenata: grad de completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz;

Analiza modificarii solutiei tehnice in perioada de asistenta tehnica acordata de proiectant;

Concluzii si recomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala beneficiarului si proiectantului problemele identificate sau neconformitati cu prevederile legale in vigoare din documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp posibil, proiectantul sa poata aduce modificarile/completarile necesare la documentatia existenta.

Data fiind natura contractului de servicii, prestatorul va asigura un personal minim obligatoriu format din specialisti verificatori de proiecte atestati conform Ordinului Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuinte nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii", in urmatoarele domenii:

A1 si A2 - rezistenta si stabilitate;

C - siguranta la foc;

IS, IT, IE - verificare instalatii termice, electrice si sanitare;

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant, conform art. 14 din Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a execufiei lucrarilor si a construcfiilor. „Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila ( verifica) proiectele intocmite de el sau la a caror elaborare a participat'.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat si cu pastrarea confidentialitatii. Prestatorul este obligat sa asigure verificarea proiectelor tehnice incadrandu-se in termenele de predare prevazute in contract.

Obligatii si raspunderi:

Prestatorul raspunde in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce priveste conformarea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare la data verificarii documentatiei.

Modul de predare:

Procedura de verificare a documentatiilor este descrisa in prezentul caiet de sarcini. Rapoartele de analiza se vor preda in 2 exemplare doar daca este cazul si acestea sunt neaparat necesar sa se intocmeasca. Referatele de verificare se vor preda in 3 exemplare originale si un exemplar in format electronic (scanat).

Prezentarea ofertei financiare:

Verificarea tehnica a proiectelor se va realiza la faza DTAC+PT.

Graficul de prestare:

Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea termenelor descrise in prezentul caiet de sarcini:

Raportul de analiza se va inainta autoritatii contractante in termen de de maxim 10 zile de la primirea documentatiei, daca va fi cazul;

Referatul de verificare se va inainta autoritatii contractante in termen de de maxim 3 zile de la primirea documentatiei revizuite;

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.

Data limita de depunere: - 23 august 2019

Ora limita: - ora 10

Ofertele se vor depune astfel: Propunerea financiara ( conform formularului de oferta si anexa la formular de oferta), declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.

Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.

Oferta financiară - preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.

Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei, la finalul contractului.

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei:

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea lucrărilor respectiv serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).

In cazul ofertantilor care nu sunt inregistrati la Registrul Comertului se vor depune copie CIF si actul constitutiv actualizat / echivalent.

Documentul va fi prezentat: în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", semnat autorizat și ștampilat.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana

Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.

Valoare estimata 19882 lei + TVA

Resp achizitii, Preşedinte

 

Dragu Marian Pascu Cristian

 

Formularele 1 si 2

Formularul 3