centru_vd _ANULAT
PDF Print Email

ANULAT!!!

 

Nr. 374 / 23.04.2020

Invitatie depunere oferta

REF: Contractul de lucrari pentru executia Centrului pentru Formarea Adultilor „Verba Docent” Arad

Denumire proiect: Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Contractul de lucrari pentru executia Centrului pentru Formarea Adultilor „Verba Docent” Arad

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia având ca obiect Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Contractul de lucrari pentru executia Centrului pentru Formarea Adultilor „Verba Docent” Arad, conform caietului de sarcini, Arad la sediul beneficiarului si punctul de lucru din mun Arad DJ709C dreapta, km 6+113, conform graficului de executie

Tip şi durată contract: contract de lucrari, pana la 30.04.2021

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , sau de pe www.ongexcelsior.ro

Depunerea ofertelor: in original, la sediul beneficiarului, pana la data de 6 mai 2020, ora 11. Oferta va contine propunerea financiara si propunerea tehnica (intocmite conform cerintelor din caietul de sarcini), formularul privind evitarea conflictului de interese si respectiv certificatul constatator emis de ORNC.

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Resp achizitii, Preşedinte

Dragu Marian Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI

pentru Contractul de lucrari pentru executia Centrului pentru Formarea Adultilor „Verba Docent” Arad

Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, procedura competitiva conform Manualului de Implementare aferent Programului INTERREG V-A România- Ungaria, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de lucrari, conform caietului de sarcini.

Caiet de sarcini

Fac parte integranta din prezenta documentatie memoriile tehnice, caietele de sarcini, listele de cantitati si piesele desenate intocmite de SC Arhitectura Doris Winkler SRL, atasate la prezenta documentatie.


MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.

Data limita de depunere: - 6 mai 2020

Ora limita: - ora 11

Ofertele se vor depune astfel:

Propunerea financiara

1.Propunerea financiara se va exprima în lei. Preturile din oferta vor include - toate si orice costuri necesare pentru ca lucrarile sa corespunda cerintelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate si orice cheltuieli care vor fi angajate de executant in vederea îndeplinirii sarcinilor prevazute în caietul de sarcini.

2.Oferta financiara va cuprinde:

•Formularul de oferta;

•Grafic de executie;

•Centralizatorul financiar al obiectelor (F1);

•Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari (F2);

•Lista cuprinzand cantitatile de lucrari (F3);

•Lista cu cantitatiile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari(F4);

•Fisele tehnice pentru echipamente(F5).

•Lista cuprinzand consumurile de materiale (C6);

•Lista cuprinzand cheltuielile cu forta de munca (C7);

•Lista consumurilor ore de functionare a utilajelor de constructii (C8);

•Lista consumurilor privind transporturile (C9);

3.Preturile unitare folosite trebuie sa fie justificate si rezultate a liberei concurente.

4.Valabilitate oferta financiara: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

( conform formularului de oferta anexat)

Propunerea tehnica se va intocmi conform cerintelor din caietele de sarcini date de catre arhitect.

Declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.

Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.

Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.

Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerata neconformă.

Oferta financiară - preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.

Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.

Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Alte documente solicitate

1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă. Documentul va fi prezentat: in original sau in în copie lizibilă "conform cu originalul".

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.

In cazul ofertantilor care nu sunt inregistrati la Registrul Comertului se vor depune copie CIF si actul constitutiv actualizat / echivalent.

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana


Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.

Valoare estimata 3999159 lei + TVA


Resp achizitii, Preşedinte

Dragu Marian Pascu Cristian

 

Pentru descarcarea documentatiei click aici