arhitecturavd
PDF Print Email

Nr.  19 / 07.06.2019

Invitatie depunere oferta


REF: Achizitie servicii de arhitectura pentru realizarea documentatiei pentru autorizatia de construire si servicii conexe

Denumire proiect: ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Denumire contract: Achizitie servicii de arhitectura pentru realizarea documentatiei pentru autorizatia de construire si servicii conexe

Stimate domn / Stimată doamnă,

Vă transmitem invitaţia de participare la achizitia directa, având ca obiect ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380

Obiectul şi locul de implementare a contractului: Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil, conform caietului de sarcini, Arad

Tip şi durată contract: Contract de servicii, pana la receptia finala a lucrarilor de construire a CENTRULUI DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților ”Verba Docent” Arad””, conform specificatiilor din caietul de sarcini

Criteriu de atribuire: ,, preţul cel mai mic”

Adresa la care se transmit ofertele: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr 18, sau email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire este atasata prezentei adrese. De asemenea, se poate obţine de la sediul asociaţiei din Arad, str Suceava nr. 18, sau se poate solicita printr-un email la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

Depunerea ofertelor: in original, inclusiv formularele 1,2 si 3, la sediul beneficiarului, pana la data de 18 iunie 2019, ora 10

Cursul de referinţă leu / euro aplicabil: - nu este cazul

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Arad, str Suceava nr. 18, telefon 0257 210192, fax 0357 815518, email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,


Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Cocirca Andra                    Pascu Cristian


CAIET DE SARCINI
pentru Achizitie servicii de arhitectura pentru realizarea documentatiei pentru autorizatia de construire si servicii conexe


Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei Excelsior în cadrul proiectului ” Educarea adulților în domeniul vieții sănătoase și a mediului de viață sustenabil””, Cod eMS: ROHU-380 doreşte să încheie procedura de achiziţie publică, achizitie directa, criteriul de atribuire preţul cel mai mic, un contract de servicii, conform caietului de sarcini.

Caiet de sarcini

Achizitorul invită persoanele juridice interesate să depună oferte în scopul atribuirii contractului de prestări servicii aferent intocmirii documentatiei DTAC + PTE + ”Caiet sarcini pentru contract execuție lucrări – detalii tehnice”, pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRU DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților Verba Docent Arad””. Proiectul propus va fi amplasat în mun. Arad, intravilan trup izolat, adiacent DJ709C, km6+113.
Obiectul contractului de servicii constă în elaborarea documentatiei tehnico-economice (pe etape de proiectare), astfel:
1.    Stabilirea soluției arhitecturale finale pentru proiectul “CONSTRUIRE CENTRU DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților ”Verba Docent” Arad””
2.    Întocmirea documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor și/sau acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
3.    Întocmirea documentației tehnice pentru a asigura obținerea autorizației de construire (D.T.A.C.), cu verificare documentatii de verificatori autorizati;
4.    Întocmire proiect tehnic, caiet de sarcini și detalii de execuție, cu verificarea documentațiilor de către verificatori autorizați;
5.    Asigurarea asistenţei tehnice pe perioada execuţiei lucrarilor și la recepții.
Dosarele cu documentele si documentatiile necesare obtinerii avizelor si autorizatiei de construire vor fi intocmite de ofertantul castigator in conformitate Normele de aplicare a Legii 50/1991, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele legislative în vigoare.
Ofertantul căștigător va obtine in numele beneficiarului, de la autoritatile competente, toate documentele necesare intocmirii dosarelor (extrase de carte funciara, planuri, etc).
Ofertantul castigator va depune si sustine documentatiile in fata autoritatilor (dupa caz) si va obtine in numele beneficiarului:
1.    Avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului solicitate prin certificatul de urbanism;
2.    Autorizatia de construire;
3.    Prelungirea valabilitatii cetificatului de urbanism, avizelor si autorizatiei de construire – daca este cazul.

Etapa 1 – Stabilirea soluției arhiecturale de bază/finale
Se vor trasa, împreună cu beneficiarul, liniile arhitecturale/planurile de bază, finale, ale ”Centrului de Formare a Adulților ”Verba Docent” Arad”, pentru care se vor realiza ulterior, de catre ofertant, documentatiile tehnice necesare obtinerii avizelor, autorizația de construire, PTH și caietul de sarcini pentru execuția lucrărilor.
Trecerea la elaborarea documentaţiilor prevăzute în etapa 2 se va face numai după comunicarea aprobării de către beneficiarul proiectului a soluției arhitecturale propuse de ofertant/prestator.
Termen de execuție – 05.07.2019.

Etapa 2 – Etapa avizare
La elaborarea documentatiei tehnice necesare obtinerii avizelor ofertantul castigator/proiectantul va respecta legislatia in vigoare si cerintele specifice fiecarui avizator. Documentatia pentru obtinerea avizelor va cuprinde piese scrise si piese desenate pe specialitati, dupa caz.
Termen de execuție – 04.10.2019.

Etapa 3 – D.T.A.C.
La elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, (DTAC) ofertantul castigator/proiectantul va respecta continutul cadru mentionat in Anexa 1 Legea 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, si legislatia in vigoare.
Memoriile tehnice pe specialităţi, vor include măsurile de securitate la incendiu și scenariul de securitate la incendiu.
DTAC-ul va cuprinde piese scrise si piese desenate pe specialitati, dupa caz (arhitectura, rezistenta, instalatii sanitare, termice si electrice, etc) si va include Devizul general al lucrarilor si devizul pe obiecte intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Documentatia tehnica (D.T.A.C.), vizata spre neschimbare, se dezvolta in proiectul tehnic si constituie parte integranta a acestuia.
Termen de executie – 08.11.2019.

Etapa 4 - Proiect Tehnic și realizare caiet de sarcini pentru lucrări
Ofertantul castigator / proiectantul va elabora Proiectul tehnic, caiete de sarcini si detaliile de executie pe baza carora se vor executa lucrarile.
Proiectul tehnic va cuprinde piese scrise si desenate pe specialitati dupa caz: arhitectura, rezistenta, instalatii electrice, termice si sanitare, liste de cantitati pentru fiecare specialitate in parte, intocmite conform legislatiei in vigoare. (lista cuprinzând cantităţile de lucrări, lista cuprinzând consumurile de resurse materiale – inclusiv detalii calitative conform solicitărilor achizitorului cu privind materialele pentru instalații sanitare, electrice și finisaje, lista cuprinzand consumurile cu utilaje, lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru, lista cuprinzand consumurile privind transporturile, lista cuprinzând consumul de apă și energie electrică/combustibil).
Finalizarea caietelor de sarcini se va face doar după aprobarea de către beneficiar a listei de materiale, din punctul de vedere a calității soluției propuse.
Ofertantul castigator/proiectantul va asigura verificarea proiectului tehnic de catre verificatori autorizati in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificările și completările ulterioare si legislatia in vigoare.
Ofertantul castigator/proiectantul va pune la dispozitia beneficiarului proiectul tehnic și caietul de sarcini pentru execuția de lucrări, intocmite de proiectanti si verificate de verificatori autorizati, atat in format scris (1 exemplar), cat si in format electronic.
Termen de executie – 17.12.2019.

Etapa 5 - Etapa de asistenta tehnica pe perioada executiei
Asistenta tehnica începe după semnarea de către părți a contractului de execuţie lucrări, si se va desfasura pe toată durata de executie a lucrarilor, inclusiv până la semnarea recepției finale a lucrărilor, după perioada de garanție cu privire la defectele ascunse ale lucrărilor executate.
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii  lucrarilor si care este inclus in oferta de proiectare consta in urmatoarele activitati:
●    Sa participe ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
●    Raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp posibil (maxim 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea achizitorului). Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate si vor fi insotite de justificari.

Cerințe cu caracter general:
La elaborarea fazelor de proiectare si întocmirea tuturor documentelor care fac obiectul contractului, prestatorul are obligatia de a aplica toate normativele si prescriptiile tehnice în vigoare.
Ofertantul castigator in calitate de proiectant va avea urmatoarele obligatii principale:
1.    asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
2.    prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
3.    elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatare, întreţinere şi reparaţii, precum și a devizului de materiale, cu toate detaliile tehnice și de calitate a acestora, conform cerințelor beneficiarului;
4.    stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
5.    asigurarea asistenţei tehnice, pe perioada execuţiei construcţiilor si a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente;
6.    asigurarea participării obligatorie la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor si receptia finala;


PREDAREA  DOCUMENTAŢIEI DE PROIECTARE

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism si avizele aferente obtinute se predau, in etapa 2, in un exemplar copie. In etapa 3, se vor preda in un exemplar original (aferente documentatiei de autorizatie de construire vizată spre neschimbare) si un exemplar electronic.
Documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire în 1 exemplar original pe suport de hârtie, precum şi scanata  pe suport electronic;
Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini şi Detaliile de execuţie, se predau beneficiarului pe suport de hârtie în 2 exemplare si pe suport electronic.

TEMA DE PROIECTARE –

“CONSTRUIRE CENTRU DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților Verba Docent Arad”” se urmărește realizarea unei investiții care să cuprindă următoarele dotări și spații:
-    Sală de pregătire sportivă/evenimente,
-    Clădire adminsitrativă care cuprinde: spațiu recepție, birouri, sală cursuri/evenimente, vestiare, spațiu îngrijiri medicale, camere cazare, spații tehnice, culoare de acces.
-    Hală magazie,
-    Teren pregătire sportivă outdoor, împrejmuit, cu iluminat nocturn,
-    Căi de acces, parcări, cu sistem iluminare,
-    Împrejmuire cu porți acces,
-    Amenajare spații verzi,
-    Rețea supraveghere și alarmă,
-    Rețea internet și audio-video,
-    Instalație climatizare spații (încălzire și răcire spații),
-    Instalație solară încălzire apă,
-    Instalație stocare și/sau epurare ape uzate,
-    Rampă depozitare resturi vegetale.
Suprafața maximă desfășurată proiectată pentru clădiri este de cca. 700m2 pentru clădirea administrativă, cca. 1900 m2 pentru sala de pregătire sportivă și evenimente și 100m2 pentru hala magazie.
Suprafață totală amenajată cca. 10.000 m2.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII  FINANCIARE / OFERTEI

Adresa unde se depun ofertele în original: mun. Arad, str. Suceava, nr. 18, jud. Arad.
Data limita de depunere: - 18 iunie 2019
Ora limita: - ora 10
Ofertele se vor depune astfel: Propunerea financiara ( conform formularului de oferta si anexa la formular de oferta), declaratia privind evitarea conflictului de interese, precum si documentele solicitate se vor depune in plic inchis.
Oferta financiara va fi formulata confrom tabelului urmator:

Etape    COST (lei)
Va fi completat de fiecare ofertant    SERVICII INCLUSE
Etapa 1    15% din valoarea totală     Elaborare planuri arhitectura, soluția finală va fi aprobată de beneficiar
Etapa 2    35% din valoarea proiectului     Obținerea tuturor avizelor necesare, conform Certificatului de Urbanism
Elaborarea documentațiilor care stau la baza avizelor (pt specialitățile arhitectură, instalații, scenariu securitate incendiu, proiect drumuri, documentație apele române etc.)
Etapa 3     30% din valoarea proiectului     Obținerea autorizație de construire
Elaborarea documentațiilor care stau la baza autorizatiei (pt specialitățile arhitectură, rezistență, instalații, scenariu securitate incendiu, proiect drumuri etc.)
Etapa 4    15% din valoarea proiectului     Elaborarea documentațiilor aferente proiectului tehnic (pt specialitățile arhitectură, rezistență, instalații, proiect drumuri, devize etc.)
Elaborare caiet de sarcini necesar pentru atribuirea contractului de lucrări pentru “CONSTRUIRE CENTRU DE PREGĂTIRE ȘI FORMARE ÎN REGIM DE ÎNALȚIME P+1E – ”Centru de Formare a Adulților Verba Docent Arad””
Etapa 5.1    4% din valoarea totală     Urmărirea de șantier în timpul execuției – inclusiv realizarea de documentații pentru dispoziții de șantier – după caz.
Participare la recepția lucrării după execuție si darea în folosință.
Etapa 5.2    1% din valoarea totală     Participare la receptia finală – dupa expirarea perioadei de garanție cu privire la defectele ascunse ale lucrărilor executate.
Propunere de soluții – după caz.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata durata de valabilitate.
Oferta trebuie semnata de ofertant sau de o persoana imputernicita de catre acesta.
Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerate neconformă.
Oferta financiară - preţul ofertei trebuie să fie în LEI, cu prezentarea TVA separat.
Plăţile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei, conform etapelor de prestare stabilite.
Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei
Poate fi retrasa, sau modificata numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea acesteia decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului.
Ofertele depuse după data şi ora limită de depunere nu vor fi luate în considerare.


CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

Ofertantul va prezenta în cadrul ofertei:
1.    Certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă instanța competentă, din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal, sau secundar, prestarea lucrărilor respectiv serviciilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în clasificarea CAEN (cazul persoanelor juridice/fizice romane)/in clasificarea NACE din țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul (cazul persoanelor juridice/fizice străine).
Documentul va fi prezentat: în copie lizibilă cu mențiunea "conform cu originalul", semnat autorizat și ștampilat.
Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunerea a ofertelor.
2.    Ofertantul trebuie sa facă dovada capacităţii de care dispune pentru îndeplinirea contractului, capacitatea tehnică şi profesională: va prezenta atestatele/autorizațiile emise de autoritățile competente privind dreptul si calitatea de proiectant.
3.    Reprezentantul ofertantului trebuie sa se poata prezenta in termen de 24h în cazul convocarii de urgenta de catre  beneficiar / avizator / executant / diriginte de santier la institutia publica avizatoare / sediul beneficiarului / santier.


Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
Informatii administrative: Limba in care poate fi redactata oferta: limba romana

Toate rezultatele sau drepturile legate de proiect, inclusiv drepturile de autor și/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, obținute prin implementarea sau ca rezultat al implementării contractului, cu excepția situațiilor în care astfel de drepturi există dinainte de contract, vor reprezenta proprietatea Asociatiei Excelsior.


SE PUN LA DISPOZITIA OFERTANTULUI:
●    Certificatul de urbanism nr. 338/04.03.2019.
Ridicarea topografica a terenului, in format pdf.


Valoare estimata 160077 lei + TVA

Caiet de sarcini in word click aici

Formularele 1 si 2 click aici

Formularul 3 click aici

 

Resp achizitii,                                                                       Preşedinte
Cocirca Andra                                    Pascu Cristian